Ranking Name Score
1 SpartanNo 31,378
2 Harry001 15,003
3 SOBU 11,780
4 HomeLander 9,975
5 BeyazAnka 8,572
6 SIRDBLACK 7,685
7 GodOfRedo 7,626
8 VigilsRest 5,647
9 Akosh 3,019
10 thePHAKone 981
11 Sarampiting 2